STUDIUM

 
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je nejstarší střední odbornou školou v kolínském okrese. Je to škola s bohatou tradicí. Od roku 1872, kdy byla pro řemeslnické učně zavedena průmyslová škola večerní, existuje nepřetržitě s různými názvy do dnešní doby. Na škole se od jejího založení vždy vyučovalo strojírenským oborům, v určitých obdobích také oborům stavitelským, umělecko průmyslovým, elektrotechnickým, železničním a také chemickým. Od 1. ledna 1998 je součástí školy Střední odborné učiliště strojírenské, Odborné učiliště a Učiliště. loučením SPŠ a SOU vznikla v okrese Kolín jediná škola, která poskytuje svým žákům ve strojírenských oborech střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Celá škola sdružuje relativně samostatné výchovně vzdělávací součásti: Střední průmyslovou školu, Střední odborné učiliště a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky. 

Vzdělávání na škole je bezplatné.

Škola nabízí následující čtyřleté a tříleté obory denního studia.

Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 23-41-M/01 Strojírenství určen absolventům základní školy. Hlásit se mohou i uchazeči se změněnou pracovní schopností. Absolventi uvedeného oboru získají široký odborný profil, doplněný všeobecným vzděláním. V odborných předmětech se během studia naučí vše, co potřebuje znát každý strojař. Budou umět číst technické výkresy, zobrazovat strojní součásti a naučí se konstruování jednoduchých strojů a strojních částí s využitím výpočetní techniky, navrhovat jednoduché nástroje, výrobní postupy, ovládat některé obráběcí stroje pomocí počítače, plánovat a řídit výrobu na různých stupních, řešit otázky související s ekonomikou a účetnictvím Jsou připraveni i k práci v příbuzných oborech, musí být schopni aplikovat nabyté základní dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů i v jiných odvětvích. Významnou složku odborného vzdělání absolventů oboru strojírenství jsou znalosti a dovednosti spojené s obsluhou a provozem počítačů v počítačové síti. Teoretické znalosti si studenti prakticky ověřují při cvičeních v laboratořích, kde samostatně zjišťují vlastnosti materiálů, přesnosti součástí a seznamují se s moderními kontrolními přístroji s řízením a zpracováním výsledků počítačem. V laboratoři automatizace se dále učí navrhovat a sestavovat řídící obvody technologických procesů. Absolventi školy ovládají i vybrané manuální zručnosti a dovednosti, které získají při praxi ve školních dílnách. V průběhu studia se naučí základním úkonům při ručním a strojním obrábění, jednodušší práce při ručním tváření materiálu, pájení a svařování kovů plamenem nebo elektrickým obloukem. Všeobecná složka vzdělání je shodná s ostatními typy odborných škol. Absolventi si osvojí schopnosti plynně, srozumitelně a jazykově správně se vyjadřovat v běžných komunikativních situacích ve zvoleném cizím jazyce, získají vědomosti o základních dílech české i světové literatury, nabudou znalosti potřebné pro pochopení historického vývoje našich národů i významných událostí světových dějin a získají přehled o právech a povinnostech občana našeho státu. Zvládnutím základů matematiky, fyziky a chemie se učí vytváření správných představ o přírodních jevech a dějích, včetně jejích aplikace na potřeby praxe.

 Obor 23-41-M/01 Strojírenství se od třetího ročníku profiluje na dvě zaměření. 

Zaměření na programování CNC strojů poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů. V předmětu se žáci seznamují s moderními CAD/CAM systémy. Učivo je uspořádáno tak, aby prohlubováním znalostí dokázali žáci vypracovat složitější aplikace a rozvíjela se jejich samostatnost. Zaměření na automatizované výrobní systémy zdokonaluje u žáků programování, řízení, obsluhu a údržbu průmyslových robotů a automatů. Teoretické poznatky si budou žáci ověřovat a prohlubovat na souvislých odborných praxích v automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech v Kolíně, která je partnerem školy na vzdělávacím projektu pro toto zaměření. Po absolvování školy najdou studenti oboru Strojírenství uplatnění jako konstruktéři, technologové, mistři, kontroloři, pracovníci při plánování a řízení výroby na různých stupních, v odbytu, zásobování nebo při samostatném podnikání v oboru strojírenství. 

     Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání je přitažlivější spíše pro dívky, ačkoliv jej mohou studovat i chlapci. Na obor se mohou hlásit i uchazeči se změněnou pracovní schopností. Absolventi tohoto oboru získají přehled o strojírenství. Naučí se číst technické výkresy, porozumí funkci nejrůznějších strojních zařízení a získají přehled o výrobních možnostech současné techniky. Významnou složkou odborné přípravy jsou znalosti z ekonomiky a organizace práce, řídící se tržními zákony. Naučí se provádět administrativní práce: obchodní korespondenci, základy účtování, fakturaci, zpracování kalkulace, vedení evidence materiálu a podobně. Všechny uvedené práce se naučí provádět s využitím nejmodernější techniky jako jsou počítače, elektronické psací stroje atd. Všeobecná část studia je obdobná jako u oboru strojírenství a je navíc rozšířena o výuku druhého cizího jazyka. Absolventi jsou připravováni pro místa administrativních pracovníků technického zaměření. Uplatňují se jako pracovníci v ekonomickém oddělení podniku na různých úrovních, v účtárnách, v odboru řízení jakosti, v zásobování, v propagaci a podobně. Studium oboru ekonomika a podnikání je také vhodnou základnou k samostatné obchodní činnosti.

    Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků pro provoz, diagnostiku, opravy a údržbu v oblasti silniční dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání ve výrobní i nevýrobní sféře a v živnostenském podnikání. Výuka praktických odborných předmětů např. Praxe, Technika jízdy, Opravy a údržba by probíhala na detašovaných pracovištích pod vedením tamních specialistů příslušných firem. Součástí je získání řidičského oprávnění sk. B.
    Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy s hlavní náplní odborné výuky pro organizaci přepravy a logistiky. Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU.
    Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení je určený pro výrobní a servisní činnost. Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik.
    Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 23-45-L/01 Mechanik seřizovač je zaměřený pro výuku seřizování konvenčních a CNC strojů. Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů).
    Škola nabízí rovněž obory středního vzdělávání s výučním listem. Hlavním oborem je 23-51-H/01 Strojní mechanik, který je univerzálním oborem zaměřeným na výrobu a montáž strojních součástí. Absolventi jsou schopni vykonávat základní práce na jednotlivých druzích obráběcích strojů. Základními dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy příslušných zařízení. V prvním, druhém i ve třetím ročníku docházejí žáci týden na teoretické vyučování a týden na odborný výcvik do dílen, které jsou vybaveny ručními pracovišti, soustruhy, frézkami. Ve třetím ročníku žáci absolvují výuku svařování elektrickým obloukem a plamenem ve svařovně s moderním vybavením. V průběhu 3. ročníku vykonávají žáci samostatně odbornou praxi ve smluvních firmách v rozsahu minimálně 70 hodin na provozních pra covištích, kde získají základní návyky na reálné pracovní prostředí, zopakují si a prohloubí vědomosti a dovednosti v celém rozsahu odborné výuky a v neposlední řadě získají možnost zaměstnání po ukončení studia. Tento obor je finančně podpořen z rozpočtu Středočeského kraje v systému „ Stipendijní program pro žáky vybraných oborů“.
    Dalšími obory středního vzdělávání s výučním listem nabízené školou jsou 23-52-H/01 Nástrojař, kde absolventi jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky, a 23-56-H/01 Obráběč kovů, kde absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů. I tyto obory jsou finančně podpořeny z rozpočtu Středočeského kraje v systému „ Stipendijní program pro žáky vybraných oborů“. 
    Součástí školy je také Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, jejíž hlavní náplní je výuka cizích jazyků ve večerních kurzech. Posluchači těchto kurzů jsou připravováni k úspěšnému vykonání státní jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka. Ke studiu cizích jazyků ve večerních kurzech se mohou přihlásit též studenti denního studia všech oborů. Na škole se též konají Zkoušky z českého jazyka pro cizince A1, jejichž účelem je získání dokladu o znalosti českého jazyka 
    Škola má pro výuku uvedených studijních a učebních oborů solidní materiální vybavení s dostatečným množstvím specializovaných odborných učeben. Novou přístavbou ještě získala škola možnost bezbariérového přístupu do celé budovy školy. Pro hodiny tělesné výchovy i pro využití volného času studentů je přímo v areálu školy sportovní hřištěa tělocvična pro většinu kolektivních sportů a solidně vybavená posilovna. 
    Možnost stravování žáků školy je zajištěna ve školní jídelně umístěné v areálu školy v Heverově ulici. Běžné občerstvení si lze koupit v bufetu umístěném přímo v budově školy. Případné ubytování pro žáky zajišťujeme v blízkém internátním zařízení.